ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi“) merkezi Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Sitesi B Blok No: 26 İç Kapı No: 13 Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Astrolog Elvan”) ile Üye (“Üye“) arasında, Üye’nin Astrolog Elvan’ın internet sitesinde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Astrolog Elvan ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Kullanıcının elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Astrolog Elvan kayıtlarına geçtiği an işbu Sözleşme kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme taraflara Astrolog Elvan ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

  1. TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası internet sitesinin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in internet sitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve www.astrologelvan.com üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Genel Aydınlatma Metni Üyeler’in internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Astrolog Elvan tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Astrolog Elvan’ın kişisel verilere ilişkin genel politikasını düzenleyen ve www.astrologelvan.com üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Üye’nin internet sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Astrolog Elvan ya da Astrolog Elvan’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder.

Üye Astrolog Elvan ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet sitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından İnternet sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

İnternet sitesi Mülkiyeti Astrolog Elvan’a ait olan ve Astrolog Elvan’ın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.astrologelvan.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

 

  1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, internet sitesine üye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve bu platformda Astrolog Elvan tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.2. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.3. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 

  1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Astrolog Elvan’da sunulan özel teklifler, avantajlar, indirim, hizmet ve kampanyalardan faydalanabilmek için Astrolog Elvan’a üyelik yapılması ve üye girişinin sağlanması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin üçüncü taraflarca ele geçirilmemesi ve Astrolog Elvan’ın yalnız Üye tarafından kullanılması Üye’nin sorumluluğunda olup Astrolog Elvan’ın denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.3. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Astrolog Elvan’dan talepte bulunması halinde Astrolog Elvan, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Astrolog Elvan’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.4. Üye, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin İnternet sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Bu kapsamda Üye’nin hesabından gerçekleştirilecek işlem ve eylemlerin bizzat Üye tarafından gerçekleştirildiği veya tersi durumlar Astrolog Elvan tarafından tespit edilemeyeceğinden, herhangi bir yetkisiz erişim durumunda da meydana gelen işlem ve eylemlerin hukuki ve cezai sorumluluğu Üye’ye ait olacaktır.

4.5. Astrolog Elvan, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.6. İnternet sitesine üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel verilerin ve bilgilerin açıklanmasının zorunlu olduğu hallerde Üye, Astrolog Elvan’ı sorumlu tutamayacaktır. Astrolog Elvan, işbu Sözleşmenin ifası ve kurulması amacıyla Sözleşmenin tarafı olan Üye’ye ait kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’dan doğan asli ve tali yükümlülükleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde işleyeceğini, Üye’ye ait edindiği kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, erişilmesini ve ifşa edilmesini önlemek ile muhafaza edilmesini sağlamaya yönelik veri güvenliğini sağlayacağını, bu kapsamda yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerin alındığını beyan eder. Astrolog Elvan ayrıca diğer kanunlarda öngörülen sürelere riayet ederek, işleme amacı ortadan kalkan verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylamakla Astrolog Elvan tarafından kişisel verilerin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye’nin Hesabım’a erişmek ve internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu e-posta adresi ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Aynı e-posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. Üye, kendisine ait e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, İnternet sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve hesabı askıya alınabilir, sona erdirilebilir ve hakkında yasal süreç başlatılabilir:

4.8.1. İnternet sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

4.8.2. İnternet sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.8.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.8.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; internet sitesindeki yorumları internet sitesi dışında yayınlamak gibi İnternet sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.8.5. Virüs veya internet sitesine, internet sitesinin veri tabanına, internet sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.8.6. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

4.8.7. İnternet sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Astrolog Elvan’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın internet sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

4.8.8. Hizmetlerin, internet sitesinde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi,

4.8.9. Astrolog Elvan içindeki faaliyetlerde veya iletişimlerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretilmesi ve paylaşılması

4.9. Üye, internet sitesinde yaptığı işlemleri internet sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, internet sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım’a robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.10. Üyelerin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Astrolog Elvan, diğer internet sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin veya link verilen diğer internet sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

  1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Astrolog Elvan, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Üye hiçbir nam altında Astrolog Elvan’dan herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

5.2. Astrolog Elvan, Üye tarafından Sözleşme’yi ihlal etme girişiminde bulunulması veya amaçlanandan farklı bir şekilde kullanılması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Astrolog Elvan’a erişimi askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Astrolog Elvan’ın burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

5.3., tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir.

 

  1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Astrolog Elvan, Üye’nin internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Astrolog Elvan, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan Genel Aydınlatma Metnine, Üyelik Aydınlatma Metni’ne, Satış Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni’ne ve Çerez (Cookie) Bilgilendirme Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için İnternet sitesinde yer alan Aydınlatma Metinlerini her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde kvkk@astrologelvan.com adresine elektronik posta göndererek ya www.astrologelvan.com internet sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

6.2. Üye tarafından internet sitesinde Üyelik oluşturmak veya internet sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Astrolog Elvan ya da iş ortakları tarafından Çerez (Cookie) Bilgilendirme Metni’ne uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

  1. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Üye, Astrolog Elvan’ın sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun hizmetlerin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Üye’ye devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder. Astrolog Elvan’ın işbu Sözleşme kapsamında hizmet sunuyor olmasının, Üye’ye donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

7.2. Astrolog Elvan’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Astrolog Elvan’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Astrolog Elvan’ın ziyaret edilmesi veya Astrolog Elvan’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak doğurmaz. Astrolog Elvan’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Astrolog Elvan’ın bütünü veya bir kısmı diğer bir uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

7.3. Astrolog Elvan, üçüncü şahıs içeriği ve Astrolog Elvan’dan tamamen bağımsız olan diğer internet sitelerine bağlantılar ihtiva edebilir. Astrolog Elvan’da yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım veya kolaylık amaçlı olmakla birlikte Üye, Astrolog Elvan’ın bu bilgi ve içeriklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya sorumluluğu bulunmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Astrolog Elvan ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

7.4. Astrolog Elvan, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda internet sitesinin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Üye, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Astrolog Elvan’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.5. Üye, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hâl, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması, servis/hizmet sağlayıcılar nezdinde oluşabilecek teknik aksaklıklar, bakım çalışmaları, yazılımsal sorunlar, Üye’nin cihazı ile internet sitesinin uyumsuz hale gelmesi, elektronik-sesli haberleşme ve iletişimdeki her türlü aksaklık ve kesintiler, yetkili mercilerin emir ve yasaklamaları, emredici kanun hükümlerine uyulması lüzumu veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Astrolog Elvan’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.6. Astrolog Elvan tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya internet sitesi ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 

 

 

  1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Astrolog Elvan, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve internet sitesinde yer alan Çerez (Cookie) Bilgilendirme Metni de dahil her türlü metni, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İlan tarihi ile birlikte Üye işbu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Astrolog Elvan’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Astrolog Elvan’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. Ayrıca Üye, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

9.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, Astrolog Elvan’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

9.5. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olup Taraflardan herhangi biri feshedinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

 

Bu metin 23 HAZİRAN 2024 tarihinde güncellenmiştir.