GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım talepleri veri sorumlularına yöneltme hakkı tanınmıştır. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (VKN:4841832966) (“Astrolog Elvan” veya “Marka”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi;

 

  1. Islak imzalı şekilde “Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Sıtesı B Blok No: 26 İç Kapı No: 13 Beşiktaş/ İstanbul” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
  2. Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak _____ adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
  3. Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve Marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak _____ adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

Bu formun çıktısı olmadan ileteceğiniz başvurularınızda, ad-soyadı, imza (yazılı başvurularda), T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

 

Marka’ya iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin Marka’ya ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde” yanıtlanacaktır. Marka’nın vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 

Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yürürlüğe konulan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

Marka’nın başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kurul veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular Marka’ya ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

İşbu form, Marka ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Marka tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Marka tarafından ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır.

 

Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Marka, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

 

 

  1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

Ad – Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

(Diğer ülke vatandaşları için uyruk ve pasaport no veya kimlik no)

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

Faks Numarası

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi:

 

 

  1. Başvuru Sahibinin Marka ile Olan İlişkisi

☐   Danışan

☐   Üye

☐   Çalışan Adayı

☐   Eski Çalışan

☐     İş Ortağı

☐     Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

☐     DİĞER:

Kişisel verilerinizin Marka tarafından işlenmesi sonucunu doğuran süreç (İletişim Formu, Üyelik veya Satın Alma süreçleri vb.) (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.): …………………………………………………………………………………………………………………

***Eski çalışansanız lütfen doldurunuz:

 

Çalıştığınız yıllar:…………..

………………………………

 

 

Çalıştığınız birim:…………..

………………………………

***Çalışan adayıysanız lütfen doldurunuz:

 

İş başvuru tarihiniz:………………… ……………………………………….

 

 

İş başvurusunun yapılış şekli: ……………………………………….

 

***Üçüncü taraf firma çalışanı iseniz lütfen doldurunuz

 

Çalıştığınız firma unvanı: ……. .……………………………………

 

 

Çalıştığınız pozisyon:………… …………………………………….

 

       

 

  1. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Marka’nıza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13.maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

  1. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

Elden teslim almak istiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

DİĞER:

 

Başvuru/Kişisel Veri Sahibi

Ad- Soyadı

Başvuru Tarihi

İmza

 

 

 

Bilgi Bankası