İNTERNET SİTESİ ONLINE MAĞAZA’DA YER ALAN ÜRÜNLERE YÖNELİK SORUMLULUKTAN FERAGAT BEYANI

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

“Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Sitesi B Blok No: 26 İç Kapı No: 13 Beşiktaş/ İstanbul” adresinde mukim JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (VKN: 4841832966) (“Astrolog Elvan” veya “Marka”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Marka’nın etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmekte olup işbu bilgilendirme metni satın alım işleminin gerçekleştirilmesi sürecinde işlenen kişisel verilerinizle ilgili sizleri aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. İşlenen Kişisel Veri Türleri Kategorileri ve Tipleri
Kimlik Bilgileri Ad, soy ad, T.C. kimlik numarası.
İletişim Bilgileri E-posta adresi, telefon numarası, fatura ve teslimat adresi.
İşlem Güvenliği ve Risk Yönetimi IP adresi, üye bilgileri, site giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, ticari, teknik ve idari risklerin önlenebilmesi adına işlenen veriler.
Finans Kredi kartı ve ödeme bilgileri.
Müşteri İşlem Fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgisi, geçmiş sipariş kayıtları.
  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Temin Edildiği Faaliyet
Veri Kategorisi Temin Edildiği Faaliyet
Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem Yarı Otomatik Yöntemle; Siteye üye olunması ve/veya satın alma işleminin gerçekleştirilmesi aracılığıyla.
İşlem Güvenliği ve Risk Yönetimi Otomatik Yöntemle;

Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi aracılığıyla.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Veri İşlenme Amaçları Hukuki Sebep
Kimlik ·  Satın alım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

·  Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

·  İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin ifası,

·  Ürün üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

·  Lojistik ve stok yönetimi faaliyetlerinin yürütülebilmesi.

KVKK m. 5/2-c,f; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İletişim
İşlem Güvenliği ve Risk Yönetimi ·   Marka güvenliğinin ve veri sorumlusu operasyonlarının temin edilmesi

·   İş sürekliliğinin sağlanabilmesi

KVKK m. 5/2-a, f; Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Finans ·   Ürün satın alım süreçleri ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi,

·   İade süreçlerinin yürütülebilmesi, güvenli alışveriş altyapısının sağlanabilmesi,

·   Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

KVKK m. 5/2/a-c-ç; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
Müşteri İşlem
  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Aktarım Kanalları Aktarım Amaçları Hukuki Sebep
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri ·       Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin işletilmesi. KVKK 8/2-a atfıyla; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılar İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve destek hizmeti/dış hizmet sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek/dış hizmetlerinin yürütülmesi. KVKK 8/2-a atfıyla; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olması, ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarımının zorunlu olması.

 

  1. İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman Astrolog Elvan’a başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz.

 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi www.astrologelvan.com adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz;

 

  1. Islak imzalı şekilde Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Sıtesı B Blok No: 26 İç Kapı No: 13 Beşiktaş/ İstanbuladresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
  2. Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak kvkk@astrologelvan.com adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
  3. Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve Marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak kvkk@astrologelvan.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Astrolog Elvan tarafından reddedilecek ve/veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

 

Astrolog Elvan’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

 

Bu metin 23 HAZİRAN 2024 tarihinde güncellenmiştir.