KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

“Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Sitesi B Blok No: 26 İç Kapı No: 13 Beşiktaş/ İstanbul” adresinde mukim JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (VKN:4841832966) (“Astrolog Elvan” veya “Marka”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, etkileşim içerisinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri temin ederek işlemekteyiz.

 

İşbu aydınlatma metni ile Astrolog Elvan, ana faaliyet konusunu icra ederken temasta bulunduğu ilgili kişilere ait işlemiş olduğu kişisel verileri internet sitesinde şeffaflık ilkesine tam uyumluluk amacıyla ilan etmeyi amaçlamakta olup işbu metin ile Marka ana faaliyet ve iştigal konusu süreçlerindeki kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında aydınlatma bildirimi yapılmaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Astrolog Elvan, kişisel danışmanlıklar, astrolojik eğitimler, ThetaHealing ve astroloji seanslarının verilmesi; doğal taşlar, değerli taşlar, yarı değerli taşlarla ilgili yapılan tasarımların sahiplerine ulaştırılması yollarıyla kollektif bilinci yükseltmeyi amaçlayan bir JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. oluşumudur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Marka tarafından aşağıda sayılı amaçlarla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir;

 

 • Marka’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Marka politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Marka’nın iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Marka’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Kurumsal iletişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Marka’nın iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin ve hizmet üretim & operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği temini süreçlerinin yürütülmesi.
 • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Marka tarafından doğrudan sözlü, yazılı veya elektronik olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, Marka faaliyetleri kapsamında internet sitesi ve benzeri kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

Bu kapsamda aşağıda sınıflandırılmış genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un m. 5/2. fıkrasında sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Aşağıdaki sınıflandırma oluşturulurken hem Marka’nın müşteri ve potansiyel müşterilerine yönelik iş süreçlerinin yürütülmesi hem de Marka’nın internet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi dikkate alınmış olup Marka’nın her bir süreç ve operasyonuna yönelik gerekli aydınlatma ve/veya rıza bildirimleri ise süreç ilgilisi kişi gruplarına kademeli aydınlatma şeklinde veya muhtelif yollarla ayrıca tebliğ edilmektedir.

 

 

  Veri Kategorisi Veri Tipi İşlemede Dayanılan Hukuki Sebep
1. Kimlik Ad, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
2. İletişim Adres, e-posta adresi, telefon numarası
3. İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri KVKK m. 5/2/f bendinde yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Marka’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
4. Risk Yönetimi Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
5. Müşteri İşlem Müşteri hizmetleri kayıtları, fatura, sipariş ve talep bilgileri KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
6. Finans Banka ve ödeme bilgileri KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

Talebiniz doğrultusunda her bir kişisel veri kategorisi ve veri tipinin işlenme amacı detaylandırılarak Marka içinde tutulan diğer kişisel veri işleme süreçleri aracılığıyla tarafınıza iletilebilecektir. Sitemizde yer alan KVKK başlığı altında internet sitesi süreçlerine özgülenmiş tüm aydınlatma metinlerine erişilebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve Marka ticari operasyonları ile iş süreçlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla, gerektiği hallerde Kanun’un m. 8/1 maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak, bundan başkaca ayrıca Kanun’un m. 8/2/a bendine uygun olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak aşağıda sayılanlara veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek aktarılabilecektir.

 

 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari makamlara,
 • Sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine,
 • Marka’yı denetime yetkili özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına.

 

Bu hususta yurt içi aktarımına yönelik vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, Marka yetkililerine danışabilirsiniz. İlgili aydınlatma ve rıza metinleri; Marka süreç ve faaliyetlerine özgü olarak ilgili kişilere kademeli aydınlatma şeklinde veya muhtelif yollarla tebliğ edilmektedir.

 

 1. İlgili Kişilerin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Astrolog Elvan’a başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.astrologelvan.com adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz;

 

 1. Islak imzalı şekilde Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Sıtesı B Blok No: 26 İç Kapı No: 13 Beşiktaş/ İstanbul adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
 2. Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak kvkk@astrologelvan.com adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
 3. Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve Marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak kvkk@astrologelvan.com adresine e-posta göndererek.

 

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Astrolog Elvan tarafından reddedilecek ve/veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

 

İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

Astrolog Elvan çalışanlarının tümü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında farkındalık eğitimleri ile donatılan, periyodik olarak bilgilendirilen ve gizlilik nosyonu kazandırılmış niteliktedir. Astrolog Elvan yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde ve Marka içinde yer alan kişisel verilerin yaşam döngüsünde farkındalık ve hassasiyet ile hareket edilmektedir.

 

Astrolog Elvan, işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. İşletimsel gereklilikler nedeniyle de zaman zaman gerçekleştirilecek güncellemelerin öncesinde herhangi bir bildirime gerek bulunmayıp bütün hizmet ve ürünleri, sayfaları, bilgileri ve görsel unsurları içermektedir.

 

www.astrologelvan.com alan adlı siteyi ziyaret eden her ilgili kişi, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

 

BU METİN 23 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR